Serbest Ticaret Anlaşmaları

TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALAYAN ÜLKELER

ÜLKE İMZA TARİHİ ONAY TARİHİ TCRG TARİHİ TCRG SAYISI YÜRÜRLÜK TARİHİ GÜM. VERGİSİ SIFIRLANMA TARİHİ
EFTA 10 ARALIK 1991 28 MART 1992 18 NİSAN 1992 21203 MÜK. 1 NİSAN 1992 01 OCAK 1996
İSRAİL 14 MART 1996 4 TEMMUZ 1997 18 TEMMUZ 1997 23053 MÜK. 1 MAYIS 1997 01 OCAK 2000
MAKEDONYA 07 EYLÜL 1999 07 MART 2000 25 TEMMUZ 2000 24120 1 EYLÜL 2000 01 OCAK 2008
HIRVATİSTAN 13 MART 2002 30 OCAK 2003 27 MAYIS 2003 25120 MÜK. 1 TEMMUZ 2003 01 OCAK 2007
BOSNA HERSEK 03 TEMMUZ 2002 26 ŞUBAT 2003 05 MAYIS 2003 25099 1 TEMMUZ 2003 01 OCAK 2007
FAS 07 NİSAN 2004 29 KASIM 2005 28 ARALIK 2004 25684 MÜK. 1 OCAK 2006 01 OCAK 2014
TUNUS 25 KASIM 2004 13 NİSAN 2005 10 MAYIS 2005 25811 MUK. 1 TEMMUZ 2005 01 TEMMUZ 2014
FİLİSTİN 20 TEMMUZ 2004 25 MAYIS 2005 01 HAZİRAN 2005 25832 MUK 01 HAZİRAN 2005 01 HAZİRAN 2005
SURİYE 22 ARALIK 2004 03 EKİM 2006 06 KASIM 2006 26338 MÜK. 01 OCAK 2007 01 OCAK 2019
MISIR 27 ARALIK 2005 16 ARALIK 2006 30 OCAK 2007 26419 MÜK. 01 MART 2007 01 OCAK 2020
GÜRCİSTAN 21 KASIM 2007 05 EYLÜL 2008 24 EYLÜL 2008 27007 MÜK. 01 KASIM 2008 01 KASIM 2008
ARNAVUTLUK 22 ARALIK 2006 18 ŞUBAT 2008 12 MART 2008 26814 MÜK. 01 MAYIS 2008 01 OCAK 2013
KARADAĞ 26 KASIM 2008 31 ARALIK 2009 14 OCAK 2010 27462 (1. MÜK.) 01 MART 2010 01 OCAK 2015
SIRBİSTAN 01 HAZİRAN 2009 07 MAYIS 2010 03 TEMMUZ 2010 27630 MÜK. 01 EYLÜL 2010 01 OCAK 2015
ŞİLİ 14 TEMMUZ 2009 14 ARALIK 2010 31 ARALIK 2010 27802 (4.MÜK.) 01 MART 2011 01 OCAK 2015
ÜRDÜN 01 ARALIK 2009 13 EKİM 2010 10 OCAK 2011 27811 MÜK. 01 MART 2011 01 OCAK 2018
KOSOVA (*)  -  - 01 MART 2008 26803 01 OCAK 2008 01 OCAK 2008

1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 16. Madde'de Türkiye'nin STA imzalamakta öncelik vereceğini belirttiği ülkeler.

Kosova (*) : Türkiye tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulaması mevcuttur.

Tabloyu Excel olarak indirin.

VERGİLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMA TARİHLERİ

 ARNAVUTLUK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Sanayi Ürünlerinde, Anlaşmanın I sayılı ekinde yer alan ürünler hariç tutulmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması;

 • Arnavutluk menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mayıs 2008'de yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Türkiye menşeli ürünlerin, Arnavutluk'a ithalatında uygulan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, anlaşmanın II sayılı Ek'inde sayılanlar hariç olmak üzere, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mayıs 2008'de kaldırılmıştır.
 • II sayılı Ek'te bulunan Türkiye menşeli ürünlerin Arnavutluk'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvim çerçevesinde tedricen indirilecektir.
 • İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi temel verginin % 80'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2009'da, ithalat vergisi, temel verginin %60'ı seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2010'da, ithalat vergisi, temel verginin %40'ı seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2011'de, ithalat vergisi, temel verginin %20'si seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2012'de, ithalat vergisi, temel verginin %10'u seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2013'de, kalan ithalat vergileri yürürlükten kaldırılacaktır.

BOSNA-HERSEK SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Madde 4: Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması

 • Bosna Hersek menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Temmuz 2003'de tavizli rejim kapsamı dışında kalan bazı tarım ürünleri hariç olmak üzere tamamen kaldırılmıştır. 
 • Türkiye menşeli ürünlerin Bosna Hersek'e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve mali nitelikli ithalat vergileri aşağıdaki takvime uygun olarak tedricen indirilmiştir:
 • 01 Ocak 2003'de, değerinin %65'ine,
 • 01 Ocak 2004'te, değerinin %50'sine,
 • 01 Ocak 2005'te, değerinin %35'ine,
 • 01 Ocak 2006'da, değerinin %15'ine,
 • 01 Ocak 2007'de ise tamamen sıfırlanmıştır.

EFTA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

 • 01 Nisan 1992 tarihinde, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte EFTA Devletleri, Türkiye menşeli ürünler için 1 Ocak 1991 tarih itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimleri, EK III ve EK IV'te belirlenen ürünler için geçerli olan ve bu EK'lerde yer alan hükümlere göre tedrici olarak ortadan kaldırılmış olan ithalat gümrük vergileri ve eş etkili vergi veya resimler hariç olmak üzere, ortadan kaldırılmıştır.
 • EFTA ülkeleri menşeli mallar için Türkiye 23 Kasım 1970 tarihi itibariyle geçerli olan tüm ithalat gümrük vergilerini ve bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi olan 01 Nisan 1992 itibariyle geçerli olan eş etkili vergi veya resimleri EK-II, EK-IV ve EK- V'te belirlendiği şekilde ve bu eklerde tanımlanan düzenlemelere takvimlere göre, tedricen ortadan kaldırmıştır.

FAS SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması

 • Fas menşeli ürünlerin, Türkiye'ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
 • Bu Protokolde sıralananlar dışındaki Türkiye menşeli ürünlerin Fas'a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
 • Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Fas'a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre kaldırılacaktır.
 • Liste I'de yer alan ürünler için;
 • 01 Ocak 2006'de, temel vergilerin %90'ına
 • 01 Ocak 2007'de, temel vergilerin %80'ine
 • 01 Ocak 2008'de, temel vergilerin %70'ine
 • 01 Ocak 2009'da, temel vergilerin %60'ına
 • 01 Ocak 2010'da, temel vergilerin %50'sine
 • 01 Ocak 2011'de, temel vergilerin %40'ına
 • 01 Ocak 2012'de, temel vergilerin %30'una
 • 01 Ocak 2013'de, temel vergilerin %20'sine
 • 01 Ocak 2014'de, temel vergilerin %10'una
 • 01 Ocak 2015'de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır.
 • Liste II'deki ürünler İTKİB İştigal sahasında yer almadıkları için eklenmemiştir.
 • Liste III'de belirtilen ürünlere uygulanan düzenlemeler, Ortak Komite tarafından yeniden gözden geçirilecektir.

(İTKİB iştigal sahası içerisinde yer alan sadece 6309.00 G.T.P'nındaki Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya'dır.)

FİLİSTİN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile Filistin arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması gereği, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Haziran 2007 tarihi itibariyle sanayi ürünleri ithalatında taraflar arasındaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler tamamen sıfırlanmıştır.

GÜRCİSTAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması;

Anlaşmanın Ek I'inde sıralanan ürünler hariç utulmak üzere, Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sistemi'nin 25 ila 97'nci fasılları arasında yer alan Taraf ülkeler menşeli sanayi ürünlerine uygulanacaktır.

 • Gürcistan menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarih olan 01 Kasım 2008'de yürürlükten kalkmıştır.
 • Türkiye menşeli ürünlerin, Gürcistan'a ithalatında uygulan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, anlaşmanın yürürlüğe giriş tarih olan 01 Kasım 2008'de kalkmıştır.

HIRVATİSTAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması

 • Tablo A'da bulunan ürünler için; 
 • Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte temel verginin %60'ına
 • 01 Ocak 2003 tarihinde, temel verginin %30'una indirilmiş,
 • 01 Ocak 2004 tarihinde ise kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır. 
 • Tablo B'de bulunan ürünler için;
 • Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte temel vergilerin %65'ine,
 • 01 Ocak 2003 tarihinde, temel vergilerin %50'sine,
 • 01 Ocak 2004 tarihinde, temel vergilerin %35'ine,
 • 01 Ocak 2005 tarihinde, temel vergilerin %20'sine indirilmiş,
 • 01 Ocak 2006 tarihinde ise kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır. 
 • Tablo C'de bulunan ürünler için;
 • Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte temel vergilerin %70'ine,
 • 01 Ocak 2003 tarihinde, temel vergilerin %50'sine,
 • 01 Ocak 2004 tarihinde, temel vergilerin %40'ına,
 • 01 Ocak 2005 tarihinde, temel vergilerin %30'una,
 • 01 Ocak 2006 tarihinde, temel vergilerin %15'ine indirilmiş,
 • 01 Ocak 2007 tarihinde ise kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır.

İSRAİL SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Madde 4:İthalattaki gümrük vergileri ve eş etkili vergiler

 • İsrail'in, Türkiye menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, Ek II Tablo A, Ek II Tablo B, Ek IIIve Ek VIII de sayılan ürünler hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mayıs 1997 tarihinde tamamen kaldırılmıştır.
 • Ek II'de yer alan Türkiye menşeli ürünlerin İsrail'e ithalatında, gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre sıfırlanmıştır.
 • Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Tablo A'da yer alan ürünlerde %12, Tablo B'de ter alan ürünlerde %8 oranında indirim yapılmış, 
 • Kalan ürünler için;
 • 01 Eylül 1997'de, 2/3'e
 • 01 Eylül 1998'de 1/3'e indirilmiş,
 • 01 Ocak 2000 tarihinde kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır.
 • Ek III'de yer alan Türkiye menşeli ürünlerin, İsrail'e ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre kaldırılmıştır.
 • Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel verginin 2/3'ü seviyesine
 • 01 Ocak 1998 tarihinde temel verginin 1/3'ne
 • 01 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler tamamen sıfırlanmıştır. 
 • Türkiye'nin, İsrail menşeli ürünlere ithalatta uyguladığı gümrük vergileri,Ek IV, Ek V, Ek VIa, Ek VIb, EkVII ve Ek VIII de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle sıfırlanmıştır.
 • Ek IVve Ek V'de yer alan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılmıştır.
 • Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin %75'ine,
 • 01 Ocak 1998 tarihinde temel vergilerin %50'sine,
 • 01 Ocak 1999 tarihinde, temel vergilerin %25'ine indirilmiş,
 • 01 Ocak 2000 tarihinde tamamen sıfırlanmıştır. 
 • Ek VIave Ek VIb de yer alan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre kaldırılmıştır.
 • Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 2/3'ü düzeyine,
 • 01 Ocak 1998 tarihinde, temel vergilerin 1/3'ü düzeyine indirilmiş,
 • 01 Ocak 1999 tarihinde de tamamen sıfırlanmıştır.

KARADAĞ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Karadağ arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması;

 • Karadağ menşeli malların Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte kalkacaktır.
 • Türkiye menşeli malların Karadağ'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, Anlaşma'nın II sayılı Ek'indesayılanlar hariç olmak üzere, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
 • Anlaşma'nın II sayılı Ek'indesayılan Türkiye menşeli malların Karadağ'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bu Ek'te yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır.
 • EK II'de sıralanan Türkiye menşeli malların Karadağ'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri aşağıda tanımlanan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır.
 • Tablo A'da yer alan ürünler için gümrük vergileri aşağıdaki gibi indirilecektir:
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi temel verginin %80'i seviyesine indirilecektir;
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi, temel verginin %50'si seviyesine indirilecektir;
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi, temel verginin %25'i seviyesine indirilecektir;
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak'ında, bakiye ithalat vergileri kaldırılacaktır.
 • Tablo B'de yer alan ürünler için gümrük vergileri aşağıdaki gibi indirilecektir:
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi temel verginin %85'i seviyesine indirilecektir.
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi temel verginin %70'i seviyesine indirilecektir;
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi temel verginin %55'i seviyesine indirilecektir;
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi temel verginin %40'ı seviyesine indirilecektir;
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi temel verginin %20'si seviyesine indirilecektir;
 • İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden beşinci yılın 1 Ocak'ında, bakiye ithalat vergileri kaldırılacaktır.

MAKEDONYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

 • Türkiye, Makedonya menşeli ürünlere, yıllık tavanuygulaması saklı kalmak kaydıyla, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01.09.2000'den itibaren muafiyet sağlamaktadır.
 • Makedonya, Türkiye menşeli ürünlerin gümrük vergilerini, Anlaşmanın Ek II hükümlerine göre kaldıracaktır. Buna göre;
 • A Listesindeyer alan ürünler, Anlaşmanın Yürürlüğe girdiği tarihte olan 01 Eylül 2000'de kalkmıştır.
 • B Listesindeyer alan ürünler;
 • Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, temel vergilerin %80'e
 • 1 Ocak 2000'de, temel vergilerin %60'a
 • 1 Ocak 2001'de, temel vergilerin %40'a
 • 1 Ocak 2002'de, temel vergilerin %20'ye
 • 1 Ocak 2003'de, tamamen sıfırlanmıştır.
 • Bu listelerde yer almayan ürünlere uygulanan ithalat gümrük vergileri;
 • Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, temel vergilerin %90'a
 • 1 Ocak 2006'da, temel vergilerin %60'a
 • 1 Ocak 2007'de, temel vergilerin %30'a
 • 1 Ocak 2008'de, tamamen sıfırlanmıştır.

MISIR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması

 • Mısır menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Mart 2007'de yürürlükten kaldırılmıştır. 
 • Türkiye menşeli ürünlerin, Mısır'a ithalatında uygulan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, aşağıdaki takvime göre sıfırlanacaktır.
 • Liste I'deki ürünler için;
 • 01 Mart 2007'de, temel vergilerin %50'sine,
 • 01 Ocak 2008'de kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır.
 • Liste II'deki ürünler için;
 • 01 Ocak 2008'de, temel vergilerin %90'ına,
 • 01 Ocak 2009'de, temel vergilerin %75'ine,
 • 01 Ocak 2010'da, temel vergilerin %60'ına,
 • 01 Ocak 2011'de, temel vergilerin %45'ine,
 • 01 Ocak 2012'de, temel vergilerin %30'una,
 • 01 Ocak 2013'de, temel vergilerin %15'ine,
 • 01 Ocak 2014'de, kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır.
 • Liste III'deki ürünler için;
 • 01 Ocak 2010'da, temel vergilerin %95'ne,
 • 01 Ocak 2011'de, temel vergilerin %90'ına,
 • 01 Ocak 2012'de, temel vergilerin %75'ine,
 • 01 Ocak 2013'de, temel vergilerin %60'ına,
 • 01 Ocak 2014'de, temel vergilerin %45'ine,
 • 01 Ocak 2015'de, temel vergilerin %30'una,
 • 01 Ocak 2016'da, temel veriglerin %15'ine,
 • 01 Ocak 2017'de, kalan vergiler yürürlükten kaldırılacaktır. 
 • Liste IV'deki ürünler, İTKİB iştigal sahasında yer almamaktadır.

SIRBİSTAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması;

İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır.

 • Sırbistan menşeli malların Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 
 • Türkiye menşeli malların Sırbistan'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inin Liste A'sında, Liste B'sinde ve Liste C'sinde sayılanlar hariç olmak üzere, iş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
 • İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inin Liste A'sında, Liste B'sinde ve Liste C' sinde sayılan Türkiye menşeli malların Sırbistan'a ithalatında uygulanan gümrük vergileri, bu Ek'te yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır.

SURİYE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

 • Suriye menşeli malların Türkiye tarafından ithalatında uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 kaldırılmıştır.
 • Türkiye menşeli malların, Suriye tarafından ithalinde uygulanan tüm gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, aşağıdaki takvime göre lineer olarak sıfırlanacaktır.
 • Ek II'de yer alan, %1, %1,5, %1.7, %3 ve %3.5 oranındaki vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 tarihinde sıfırlanmıştır.
 • Ek II'de yer alan, %5 ve %7 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2010 tarihinde kaldırılacaktır.
 • Ek II'de yer alan, %10, %11.75 ve %14.5 Oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2013 tarihinde kaldırılacaktır.
 • Ek II'de yer alan, %20 ve %23.5 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2016 tarihinde kaldırılacaktır.
 • Ek II'de yer alan, %29, %35 ve %47 oranlarındaki vergiler, 01 Ocak 2019 tarihinde kaldırılacaktır.
 • Ek II'de yer alan %50'nin üzerindeki tüm vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01 Ocak 2007 tarihinde %50'ye indirilecek, 01 Ocak 2019 tarihinde ise tamamen kaldırılacaktır.

ŞİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti arasındaki İthalattaki Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması;

İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacaktır.

 • Şili menşeli malların Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır. 
 • Türkiye menşeli malların Şili'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inde ve III Sayılı Ek'inde sayılanlar hariç olmak üzere, iş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
 • İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inde(*) sayılan sayılan Türkiye menşeli malların Şili'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvime uygun olarak tedricen kaldırılacaktır.
 • İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, ithalat vergisi, temel verginin %80'i seviyesine indirilecektir;
 • İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden birinci yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi, temel verginin %60'ı seviyesine indirilecektir;
 • İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi, temel verginin %40'ı seviyesine indirilecektir;
 • İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü yılın 1 Ocak'ında, ithalat vergisi, temel verginin %20'si seviyesine indirilecektir;
 • İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü yılın 1 Ocak'ında, bakiye ithalat vergileri yürürlükten kaldırılacaktır.

(*) II Sayılı Ek'te yalnızca İTKİB iştigal sahasında yer alan ürünler gösterilmiştir.

 TUNUS SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Protokol I – Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasındaki İthalatta Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Vergilerin Kaldırılması

 • Tunus menşeli ürünlerin, Türkiye'ye ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2005 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
 • Bu Protokolde sıralananlar dışındaki Türkiye menşeli ürünlerin Tunus'a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 01 Temmuz 2005 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
 • Bu Protokolde sıralanan Türkiye menşeli ürünlerin Tunus'a ithalinde uygulanan gümrük vergileri ve eş etkili vergiler,aşağıdaki takvime göre kaldırılacaktır.
 • Liste I'de yer alan ürünler için;
 • 01 Temmuz 2005'de, temel vergilerin %88'ine
 • 01 Temmuz 2006'de, temel vergilerin %76'sına
 • 01 Temmuz 2007'de, temel vergilerin %64'üne
 • 01 Temmuz 2008'da, temel vergilerin %52'sine
 • 01 Temmuz 2009'da, temel vergilerin %40'ına
 • 01 Temmuz 2010'de, temel vergilerin %28'ine
 • 01 Temmuz 2011'de, temel vergilerin %16'sına
 • 01 Temmuz 2012'de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır.
 • Liste II'de yer alan ürünler için;
 • 01 Temmuz 2007'de, temel vergilerin %91'ine
 • 01 Temmuz 2008'de, temel vergilerin %78'ine
 • 01 Temmuz 2009'de, temel vergilerin %65'ine
 • 01 Temmuz 2010'da, temel vergilerin %52'sine
 • 01 Temmuz 2011'da, temel vergilerin %39'una
 • 01 Temmuz 2012'de, temel vergilerin %26'sına
 • 01 Temmuz 2013'de, temel vergilerin %13'üne
 • 01 Temmuz 2014'de, geriye kalan vergiler tamamen sıfırlanacaktır.
 • Liste III'de belirtilen ürünlere uygulanan düzenlemeler, Ortak Komite tarafından yeniden gözden geçirilecektir.

ÜRDÜN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

İş bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Taraflar arasındaki ticarette, hiçbir yeni ithalat gümrük vergisi veya eş etkili vergi konulmayacak, halen uygulananlar ise arttırılmayacaktır.

 • Ürdün menşeli malların Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük vergileri işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inin Liste A'sında sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
 • Türkiye menşeli malların Ürdün'e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, işbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inin Liste A'sı ile Liste B1, B2 ve B3'ünde sayılanlar hariç olmak üzere, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılacaktır.
 • İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inin Liste B1'inde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün'e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır;
 • 1 Ocak 2011'de, ithalat vergisi, temel verginin %75'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2012'de, ithalat vergisi, temel verginin %50'si seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2013'de, ithalat vergisi, temel verginin %25'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2014'de bakiye ithalat vergileri yürürlükten kaldırılacaktır.
 • İşbu AnlaşmanınII Sayılı Ek'inin Liste B2'sinde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün'e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır;
 • 1 Ocak 2012'de, ithalat vergisi, temel verginin %80'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2013'de, ithalat vergisi, temel verginin %65'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2014'de, ithalat vergisi, temel verginin %50'si seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2015'de, ithalat vergisi, temel verginin %35'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2016'da, ithalat vergisi, temel verginin %20'si seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2017'de, geriye kalan vergiler kaldırılacaktır.
 • İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inin Liste B3'ünde sayılan Türkiye menşeli malların Ürdün'e ithalatında uygulanan gümrük vergileri, aşağıda yer alan takvim çerçevesinde kaldırılacaktır;
 • 1 Ocak 2013'de, ithalat vergisi, temel verginin %75'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2014'de, ithalat vergisi, temel verginin %60'ı seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2015'de, ithalat vergisi, temel verginin %45'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2016'de, ithalat vergisi, temel verginin %30'u seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2017'de, ithalat vergisi, temel verginin %15'i seviyesine indirilecektir;
 • 1 Ocak 2018'de, geriye kalan vergiler kaldırılacaktır.
 • İşbu Anlaşmanın II Sayılı Ek'inin Liste A'sında sayılan Türkiye ve Ürdün menşeli ürünlere uygulanan düzenlemeler, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinde üç yıl sonra Ortaklık Konseyi tarafından tekrar gözden geçirilecektir. Gözden geçirme esnasında, Ortaklık Konseyi, bu ürünler için tarifelerin yürürlükten kaldırılacağı geçiş dönemini belirleyecektir.

(*) Ek I, Ek.II A, B1, B2 ve B3 listelerinde yalnızca İTKİB iştigal sahasında yer alan ürünler gösterilmiştir.

KOSOVA ( * )

Kosova ile hali hazırda bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmamış olup, Kosova menşeli ürünlerde, Türkiye tarafından tek taraflı olarak tanınan tercihli rejim uygulamaları kapsamında ithalat yapılmasına olanak sağlayan Karar, 01 Mart 2008 tarih 26803 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

STA-2012- Sunum'unu indirmek için tiklayın.

PAYLAŞ