Tekstil Sektörü Etkileri

 

“Türkiye'nin tekstil sektöründen kaynaklı karbon emisyonlarını azaltması dünya çapında büyük bir fayda sağlayacaktır.”

Avrupa Birliği Komisyonu verilerine göre tekstil sektörü sürdürülebilirlik iyileştirmeleri ve döngüsel ekonomiye geçiş sayesinde karbon-nötr olduğu takdirde küresel karbon emisyonlarının azaltılmasında hacimce en etkili olacak 3. büyük sektördür.

“Tekstilde yenilenebilir enerjiye geçiş ile yaklaşık 600.000 hanenin ürettiği karbon emisyonu kadar azaltım sağlayabiliriz”

Tekstil sektörünün yalnızca üretim sürecindeki enerji kullanımı dikkate alındığında küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %10'unu buradan kaynaklanmaktadır. Bu oran, uluslararası uçuşlar ve deniz taşımacılığının toplamından daha fazladır.

“Geri dönüştürülmüş pamuk kullanımına geçiş ile ülkemizde ekili alanların %17'sini yani 766.390 hektar tarım alanını kurtarabiliriz.”

Tekstil sektörü yalnızca üretim sürecindeki su tüketimi ile üretim endüstrileri arasında 2. sırada, pamuğun tarımsal faaliyetleri ile en çok su tüketen mahsuller arasında 5. sırada yer almaktadır.

 

“Her yıl 1 milyon ton tekstil atığını geri dönüşüm ve yeniden kullanma sayesinde kurtarabiliriz.”

Depolanan ve yakılan tekstil atıkları karbon emisyonuna sebep olmaktadır. Küresel karbon emisyonunun yaklaşık %1,9'u düzenli depolama sahalarından salınmaktadır ve düzenli depolama sahalarındaki tekstil atığı miktarı yaklaşık olarak %8'dir.

 

 

 

 

Bu bilgiler ışığında tekstil sektörünün sürdürülebilirlik kapsamında öncelikli odaklanması gereken başlıklar aşağıdaki gibidir;

 Karbon Ayakizi ve Sınırda Karbon Düzenlemesi

Sanayileşme ile birlikte büyük oranda tüketilen fosil yakıtlara karşın karbon salınımını temizleyecek doğal alanların azalması nedeniyle tekstil sektörünün karbon ayakizi önemli bir ivme kazanarak artmıştır.

 

 

 

 Islak Prosesi Olan İşletmelerde Su ve Atık Su Yönetimi

Tekstil endüstrisi yalnızca üretim sürecindeki su tüketimi ile üretim sektörleri arasında 2. sırada, pamuğun tarımsal faaliyetleri ile en çok su tüketen mahsuller arasında 5. sırada yer almaktadır.

 

 

 

 

 Atık Yönetimi ve Sıfır Atık

Depolanan ve yakılan tekstil atıkları da karbon emisyonuna sebep olmaktadır. Küresel karbon emisyonunun yaklaşık %1.9'u düzenli depolama sahalarından salınmaktadır ve düzenli depolama sahalarındaki tekstil atığı miktarı yaklaşık olarak %8'dir.

 

 

Geri Dönüşüm ve İleri Dönüşüm

Kullanılmış tekstil ürünlerinin %95'i geri dönüştürülebiliyor. Global olarak giyim atıklarının yalnızca %20'si yeniden kullanım için toplanıyor ve %80'i çöp sahasına veya atık yakma tesislerinde işleniyor.

 

 

 

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji

Tekstil endüstrisinde yenilenebilir enerji kullanımına geçiş doğrultusunda tüm çevresel etkilerde ortalama olarak %60 düşüş sağlanabilmektedir.

 

 

 

 

 Tekstilde Sürdürülebilir Finansman Ekosistemi

Düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunulan finansal araç ve ürünlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birliklerinin artırılması öncelik verilen konular arasında yer almaktadır.

PAYLAŞ