Ek Mali Yükümlülük Kararı Hakkında

Ek Mali Yükümlülük Kararı Hakkında

Bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin karar

Bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 14 Aralık 2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın amacı, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği  ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan  tarife farklılığının giderilmesini sağlamak olarak belirtilmektedir.

Buna göre, belirlenen fasıllar ve G.T.P.’li eşyanın karşısında  belirtilen ülkeler menşeli olanların A.TR dolaşım belgesi eşliğinde  ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük  tahsil edilecek.

Karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 20/12/1995  tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi  oranları dikkate alınarak 

  1. Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam için “Diğer Ülkeler  (DÜ)” gümrük vergisi ile “Gelişme Yolundaki Ülkeler” gümrük vergisi  arasındaki fark kadar,
  2. Bangladeş ve Kamboçya için “DÜ” gümrük vergisi ile “En Az Gelişmiş Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,
  3. Pakistan için “DÜ” gümrük vergisi ile “Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler “gümrük vergisi arasındaki fark  kadar, tahsil edilir.

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat  Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, gümrük vergisinin tarhına,  tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata  bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar  kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili,  geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de  uygulanır.

Bu karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumlu olup, sonradan control kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

Karar yayımı tarihini izleyen 30’uncu gün yürürlüğe girer.

 

Ek mali yükümlülük getirilen ürünler ve ülkeleri şu şekildedir;

Hindistan, Vietnam, Pakistan

42. Fasıl Deri eşya saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları  seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç) Endonezya, 

43. Fasıl Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri

Endonezya, Pakistan, Vietnam, Bangladeş

50. Fasıl İpek

51. Fasıl Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından  iplik ve dokunmuş mensucat (51.05 hariç)

52. Fasıl Pamuk  

53. Fasıl Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kâğıt ipliği  ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01 ve 53.02 hariç) sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

55. Fasıl Sentetik veya suni devamsız lifler  

56. Fasıl Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

57. Fasıl FTalılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer  kaplamaları  

58. Fasıl Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya  elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı  eşyası, işlemeler  

59. Fasıl Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş  dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli  maddelerden teknik eşya

60. Fasıl Orme veya kroşe eşya  

61. Fasıl Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı

Sri Lanka, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Kamboçya

62. Fasıl Örülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve  aksesuarı

63. Fasıl Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya,paçavralar

Hindistan,Vietnam

64. Fasıl Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve  bunların akşamı54. Fasıl Sentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri