7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk.

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 31 Aralık 2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) doğan gümrük yükümlülüğüne ilişkin olarak gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammını kapsayan kamu alacaklarının yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlendiği “7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin” 23/3/2023 tarihli ve 32141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, firmalarımızın sair gümrük işlemlerinin yanı sıra özellikle dahilde işleme izin belgesi taahhüt hesaplarından kaynaklanan vergisel yükümlülüklerini ilave müeyyideye mahal vermeksizin süresi içerisinde yerine getirebilmeleri hatırlatılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.