AB Dijital Düzenlemelerinin Ticaretimize Etkisi Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, AB Dijital Düzenlemelerinin Ticaretimize Etkisi tespiti çalışmalarının bir ayağı olarak Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Recounstruction and Development-EBRD) tarafından “Dijital Ticaretin Desteklenmesi için Yasal Reform” projesi başlatıldığı ifade edilmektedir. 

Bahsi geçen proje kapsamında, özellikle dış ticarette kullanılan ve ciro edilebilir belgelerin (kambiyo senetleri ve konşimento, taşıma senetleri vb.) elektronik ortama taşınması ve elektronik olarak ciro edilebilir hale getirilmesi konusunun çalışılacağı, referans olarak Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) tarafından hazırlanan “MLETR-Model Law on Electronic Transferable Records (Devredilebilir Elektronik Kayıtlara İlişkin Model Kanun)” alındığı; projenin ilk aşamasında MLETR benzeri bir dijital yasal çerçevenin iş dünyasına faydaları ve Türkiye’nin ticaret maliyetlerine yansımasının ortaya konulacağı belirtilmektedir. 

Bu kapsamda, söz konusu faydaların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için projeyi EBRD adına yürütecek olan T3i Partner Network şirketinin bir anket çalışması yapmakta olduğu bildirilmekte olup bahsi geçen anketin https://www.surveymonkey.com/r/RRNJKRR linki üzerinden 2 Şubat 2024 Cuma gününe kadar doldurulabileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.