Açık Artırma Daveti Hk.

Sayın Üyemiz,

S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden alınan bir yazıda, Birliğin depolarında mevcut 20.000 Kg. (20 Ton) 2023 yılı mahsulü natürel tiftiğin açık artırma usulü ile satışa sunulacağı bildirilmektedir.

Bahse konu açık artırma 06 Haziran 2023 Salı günü saat 11:00’da Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsası’nda yapılacaktır.

İhalaye katılabilmek için iştirakçilerin teminatına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

Satış şartnamesi ve diğer konularda bilgi almak için S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçilebilmektedir.

İhaleye Katılmak İsteyenlerin Sunacakları Bilgi ve Belgeler:

  • 15.000,00 TL tutarlı teminat belgesi,
  • Şirketin imza sirküleri,
  • Oda tasdik şerhini taşıyan oda sicil kaydı ve sicil tasdiknamesi,
  • Vekile verilen vekaletname, vekilin imza sirküleri, vekilin hüviyet kaydının asıl veya noter tasdikli hali

Bütün bu belgeler bir dosya halinde önceden Tiftikbirlik Mali ve İdari İşler Müdürlüğüne teslim edilmelidir.

Bilgilerinize sunarız.