DİR Rejimi Kapsamında İthalatı Serbest Olan Ürün Listesi Hk.

Sayın üyemiz,

 

31.12.2021 tarihinde yayımlanan Resmî Gazetede, Çevrenin Korunması Yönünde Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) kapsamında, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kararı çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişi serbest olan ürün listesinin güncellendiği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda Ek-1’deki listede yer alan atıklar; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilmektedir. Ancak bu listede yer alan;

a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, granül formda olması durumunda, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

b) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,

c) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilmektedir.

- a, b ve c bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmamaktadır.

 

 

Ayrıca söz konusu tebliğe 31.12.2022 tarihine kadar uygulanacak GEÇİCİ MADDE eklenmiş olup; geçici madde aşağıda yer almaktadır:

 

Bazı maddelerin ithalatına ilişkin geçici uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) 31/12/2022 tarihine kadar;

a) Ek-1’deki listede yer alan 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri,

b) Ek-2/A’daki listede bulunan 15 01 05 kodunda yer alan 4707.90.90.00.00 GTİP’li atıkları, c) Ek-1’deki listede yer alan 39.07 tarife pozisyonunda yer alan granül formundaki maddeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilir.

 

Konuya ilişkin detaylı bilgiye Resmî Gazete’den ulaşılabilmektedir: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231M4-2.htm

 

Bilgilerinize sunarız.