Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması, ülkelere ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler ve bu düzenlemelere uygunluğun temin edilmesi için prosedürler oluşturma hakkını tanımakla birlikte, ülkeler tarafından hazırlanan teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticaretin önünde engel yaratmamasını amaçlamaktadır.

TTE Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen bildirimler sayesinde; gerek üretici ve ihracatçıların, gerekse ilgili kamu kuruluşlarının diğer ülkelerin uygulamaya koyacakları yeni düzenlemelerden ve alacakları önlemlerden taslak aşamasındayken bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, diğer üye ülkelerin söz konusu bildirimlere yazılı yorumda bulunmalarını sağlamak üzere makul bir süre tanınmaktadır. Böylelikle teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin nihai hale getirilmesi sürecinde diğer ülkeler tarafından yapılan yorumlar dikkate alınmakta, uygun görülmesi halinde taslak mevzuatta değişiklik yapılabilmekte, bu suretle ticaretin önünde gereksiz engel yaratılmasının önüne geçilmektedir.

Bakanlığımız TTE Anlaşması kapsamında teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri konusunda ülkemiz “Bilgi ve Bildirim Merkezi” görevini yürütmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız gerek ülkemiz bildirimlerinin DTÖ Sekretaryası aracılığıyla diğer ülkelere bildirilmesi sürecini koordine etmekte gerekse diğer ülkelerin yapmış oldukları TTE bildirimlerinin ülkemizdeki ilgili tüm taraflara iletilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Bakanlığımızca “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi” (www.teknikengel.gov.tr) 2006 yılında yayına alınmış olup, son olarak 2019 yılında güncellenmiştir. Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi aynı zamanda ticarette teknik engeller hakkında ülkemizde farkındalığın artmasına katkı sağlayan en temel platform işlevini de görmektedir. TTE internet sitesi tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açıktır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesinde yayımlanan DTÖ üyesi ülkelerin taslak mevzuat bildirimlerinin kaynağını oluşturan ve DTÖ tarafından sekretarya hizmetleri yürütülen “e-Ping alert” platformu, DTÖ’nün TTE bildirimlerinin yanı sıra Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) bildirimlerinin kaydının tutulduğu ve kullanıcıların anılan bildirimler ile ilgili arama yapabilecekleri bir bilgi bankasıdır. Anılan platform üye ülkelerin kullanımına 29 Mart 2022 tarihi itibarıyla sunulmuş olup, 13 Temmuz 2022 tarihinde bir önceki Komite toplantısının ilk gününde resmi lansmanı yapılmıştır. Bahse konu platforma www.epingalert.org adresinden erişim sağlanmakta olup, sisteme kayıtlı olan kullanıcılara seçimleri doğrultusunda e-posta ile bilgilendirme imkânı tanınmıştır.

Bakanlığımızın Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi ile DTÖ Sekretaryasının üye ülkelerin bilgi ve bildirim merkezlerinin yanı sıra üye ülke firmalarının da kullanımına sunmuş olduğu “e-Ping alert” platformu şu aşamada birbirinin yerine geçebilen ikame sistemler olmayıp, üyelerine farklı avantajlar sunmaktadır. “E-Ping alert” sistemine üye olanlar DTÖ Sekreteryası’na üye ülkelerce 1995 yılından beri yapılan TBT ve SPS bildirimleriyle ilgili arama yapma, anılan bildirimleri ülke ve sektör bazında filtreleme gibi kolaylıklardan yararlanırken, Bakanlığımızın Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesine üye olanlar, bildirimlere Türkçe konu başlıkları ile ulaşabilme, ilgili bildirimlere ilişkin yorumlarını Bakanlığımıza doğrudan iletebilme, Bakanlığımız süzgecinden geçirilen bildirimlere dair yapılan duyurulara ulaşabilme gibi avantajlardan yararlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.