İTHİB Sürdürülebilir Tekstiller URGE Projesi Kapsamında Sosyal Uygunluk Danışmanlık Faaliyeti Hizmet Alım Teknik Şartnamesi

İTHİB Sürdürülebilir Tekstiller URGE Projesi Kapsamında

Sosyal Uygunluk Danışmanlık Faaliyeti Hizmet Alım Teknik Şartnamesi

 1. İŞİN TANIMI VE KONUSU
  1. Şartnamenin Konusu

Bu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) çatısı altında hizmet gösteren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmekte olunan 21.UR-GE.018 kodlu “Sürdürülebilir Tekstiller UR-GE Projesi” kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “Sosyal Uygunluk Danışmanlık Faaliyeti” nin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

Ticaret Bakanlığı tarafından kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları dolayısıyla ihracatlarını artırmaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” ile ihracat destekleri kapsamına alınmıştır. 

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için:

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/mulga-karar-teblig-bazinda-destek-mevzuati/mulga-2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesi-ur-ge-proje-destegine-iliskin-genelge  

 1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi 

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 14 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İTKİB bunlardan birisi olup bünyesinde dört Birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 • İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.
 1. İŞİN KAPSAMI

URGE Tebliği kapsamında Birlik tarafından yürütülen URGE Projesinde üretim ve ihracat yapan tekstil sektörü firmalarının hedef pazarlarında rekabet güçlerini arttırmak ve sosyal uygunluk denetim süreçlerinin kolaylaştırılması hedefiyle “Sosyal Uygunluk Danışmanlığı”nın düzenlenmesi planlanmaktadır.

Planlanan faaliyete ortalama 10 firmanın (20 kişinin) katılması öngörülmektedir. Sayı alınan talepler doğrultusunda artabilecektir. Planlanan bu faaliyet ile firmaların sosyal uygunluk ve denetim kavramı ve denetçi kriterlerine ilişkin bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, denetimde doküman incelemesi, saha incelenmesi ve çalışan görüşmesine ilişkin danışmanlık sağlanması planlanmaktadır.  Firmaların ilerleyen süreçte sosyal uygunluk denetimlerine hazırlanması, sürdürülebilirlik departmanlarının kurulumuna yönelik personel altyapısının oluşturulması ve kurumsal sosyal uygunluk denetim raporlaması tekniklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 1. Sosyal Uygunluk ve Denetim Kavramı

Proje kapsamında planlanan bahse konu danışmanlığa katılacak firmalara faaliyet detaylarının anlatılması ve faaliyetin firmalarda sürdürülebilirliği için alınması gereken aksiyonlara ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Bu aşama aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yürütülecektir;

 • Kurumsal Sosyal Uygunluk ve Denetim Kavramı
 • Temel Denetçi Özellikleri
 • Denetim Teknikleri
 • Denetim Raporlama Teknikleri
 • Örnek Olay Analizi, Sanal Fabrika Turu, Grup Çalışmaları ve Teorik Bilgilendirme
 1. TESLİMLER, LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 

İstekli firma tarafından danışmanlık faaliyeti süresince ve sonunda Birlik'e faaliyetin ilerleyişi, içeriği, katılım bilgilendirmesi ve hem firma bazlı hem de faaliyetin sonuç raporunu sunması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine faaliyetin ilerleyişi ve sonuçları ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir.  

Hizmetin sağlanacağı yer katılımcı firmaların yerleşkeleri olup, faaliyetin firmalar özelinde değişmekle birlikte sözleşme imzalanması akabinde 3 ay içerisinde tamamlanması şartı ile İstekli firma tarafından takvim önerisi de beklenmektedir.  

Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hakedişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 1. GEREKLİLİKLER

Teklif veren istekli firmaların sosyal uygunluk ve denetim konularında iş bitirmelerini teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. Tekstil sektöründe en az 10 firmaya sosyal uygunluk eğitimi/danışmanlığı sunmuş olması ve bu hizmeti referans mektubu ile bildirmesi tercih sebebidir. Danışman firmanın ortalama 10 tekstil firmasında süreci eş zamanlı yürütebilecek yetkinlikte olması ve bu yetkinliği ekip tanıtımları ve örnek iş-bitirmeleri ile teklif dosyasında sunması beklenmektedir.

Hizmeti sağlayacak olan danışmanların sosyal uygunluk konularında danışmanlık hizmeti tecrübesinin olması ve hazır giyim sektöründe benzer projelerde görev almış olması beklenmektedir. Kişilerin özgeçmişleri teklif dosyasında detaylı olarak sunulmalıdır.

 1. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI
 • Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 • Teklifler 07/04/2023 tarihi en geç saat 17:00'ye kadar e-mail yolu ile iletilmelidir.
 • Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 • Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 • İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.
 • Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)
 • Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 • Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum.
 • Referanslar.

Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

Nur Üstündağ

02124540505 [email protected]

 1. İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını, 
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

EK – 1 MALİ TEKLİF FORMU