KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

21 Nisan 2022 tarihli ve 31816 Sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair 41 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlanmıştır. Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında ihracatçılarımızı ilgilendiren hususlar aşağıda kısaca özetlenmiştir:

 

İmalatçı-ihracatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracatlarında, Belli şartlarla ihracat bedellerine göre KDV İadesi Alınabilme İmkânı Getirilmiştir: Tebliğe göre, sektör ayırımı yapılmaksızın, imal ettikleri malları ihraç eden imalatçı-ihracatçı mükellefler, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin %10’una kadar, devreden KDV tutarı ile sınırlı olmak üzere KDV iadesi talep edebileceklerdir. Bu talep şeklinde KDV iadesi yüklenim hesabı yapılmayacaktır.

  • Uygulama ihtiyari olup, uygulamadan sadece Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu bulunan imalatçı-ihracatçı firmalar faydalanabilir.
  • Bu kapsamda, KDV iadesi talep eden mükelleflerin aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak, iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değildir. Başka bir ifadeyle iade edilecek KDV tutarı, ihracat istisna tutarının %10’unun üzerinde olan mükellefler bu düzenlemeyi seçmekle, %10‘u aşan KDV iade tutarından vazgeçmektedirler.
  • İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların bünyesinde yurt içi veya yurt dışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bulunması halinde (DİİB ile alınan hammaddeler vb), ihracat bedeline ilişkin KDV iade hesabında, ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların bedeli

düşülecektir. İade edilecek KDV, kalan tutar dikkate alınarak belirlenecektir.

Örnek: İmalatçı-ihracatçı (A) Ltd. Şti. 2022/ Mayıs döneminde 1.000.000 TL tutarında ihracat yapmış, ihraç edilen bu malların imalatında da yurt içi veya yurt dışından KDV ödemeksizin (DİİB belgesi ile) 300.000 TL tutarında hammadde kullanmış olsun. Bu uygulama kapsamında KDV iadesi alacak olan mükellefin alacağı KDV iade tutarı 1.000.000 x %10 = 100.000 TL değil de (1.000.000-300.000) = 700.000 X %10 = 70.000 TL, yani %7 olarak hesaplanacaktır.

  • Bu uygulama kapsamında iade talep eden mükelleflerin aynı dönemde hazır alıp ihraç ettikleri (koli teslimi alış) malların bulunması halinde, bunlara ilişkin iade talepleri 3065 Sayılı KDV Kanununun 11/1-a (ihracat istisnası) kapsamındaki hükümler doğrultusunda 301 kodu ile yapılabilecektir.
  • Bu iade sisteminde Mahsuben iade talepleri, tebliğdeki belgeler ibraz edilmiş olması kaydıyla Vergi İnceleme Raporu, Teminat mektubu ve YMM Raporu aranmadan yerine getirilir.
  • Vergi İnceleme Raporu, Teminat ve YMM Raporu aranmadan iade edilecek tutar 5.000 TL’den 10.000 TL’ye çıkarılmıştır.

 

İmalatçı-İhracatçı mükelleflerin 100.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri, Süresinde Düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunması şartıyla, Vergi İnceleme Raporu, Teminat ve YMM Raporu aranmadan yerine getirilir. Süresinde Düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükelleflerin 100.000 TL’yi aşan kısmının iadesi ise Vergi İnceleme Raporu veya YMM KDV iade Raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, Vergi İnceleme Raporu veya YMM KDV iade Raporu sonucuna göre çözülür.

 

Bu uygulama kapsamında iade talep eden mükellefler, 3065 Sayılı KDV Kanununun 11/1-a (ihracat istisnası) kapsamındaki hükümler doğrultusunda 301 kodu ile yaptıkları iade talebinde vermiş oldukları belgelerden farklı olarak, imalatçı belgesi (Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu), ihracatın beyan edildiği dönem ile ondan önceki son 24 döneme ilişkin indirilecek KDV listesi ve iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosunu Vergi dairesine ibraz etmek zorundadırlar.

 

İhtiyari olan bu yeni uygulama, Devreden KDV si yeterli olmayan imalatçı firmalar için ilave bir avantaj getirmemektedir. Ayrıca, bu yeni uygulamayı seçecek olan imalatçı firmalar, KDV iadesi talep dönemi ile ondan önceki son 24 döneme ilişkin indirilecek KDV listesini Vergi Dairesine zorunlu olarak verecekler, Gelir İdaresince de bu listeler VEDOP programında taramaya tabi tutulacak ve son 2 yılda sorunlu hale gelen (işyerini fiilen kapatıp yoklamada yerinde bulunamayan, adres değişikliğini süresinde bildirmeyen, KDV beyannamelerini ve/veya BA-BS formlarını vermeyen veya eksik veren, haklarında sahte belge kullanma veya düzenleme raporu yazılan veya bu sebeple Vergi müfettişlerince incelemeye alınan vb.) firmalar bulunması halinde, bunlardan yapılan alışlara isabet eden KDV tutarı İADE talebinden tenzil edilebilecektir. İmalatçı firmaların, halen sürdürdükleri ihracat şekli ve KDV iade düzenlerini bu açıdan da değerlendirmeleri yerinde olacaktır.

 

Yeni Düzenleme 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

 

Duyuru linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-15-1.htm

 

Bilgilerinize sunarız.