Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği- Açık Artırma İlanı

Sayın Üyemiz,

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından gelen bir yazıda, depolarındaki stokların sınırlı takriben 71.000 kg. (71 Ton) 2023 yılı mahsulü natürel tiftik, her partide 20.000 Kg. (20 Ton), son partide ise kalan 11.000 Kg. (11 Ton) şeklinde açık artırma yolu ile seanslar halinde satışa sunulacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Bahsi geçen açık artırmanın 29 Ağustos 2023 Salı günü saat 11.00’de Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Yenimahalle/ ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsası’nda yapılacağı ifade edilmiştir. Satış gerçekleşmediği takdirde veya kalan miktar için satış, 05 Eylül 2023, 19 Eylül 2023, 03 Ekim 2023, 17 Ekim 2023, 07 Kasım 2023, 21 Kasım 2023, 05 Aralık 2023 ve 19 Aralık 2023 tarihinde Salı günü aynı saat ve adreste tekrarlanacağı ve tekrarlama günleri için ayrıca mektup gönderilmeyeceği, değişikliklerin Tiftikbirlik web sayfasında duyurulacağının altı çizilmiştir.

İhaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihaleye başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve idari İşler Müdürlüğüne tevdi ve teslim etmenin zorunluluğu vurgulanmıştır. İhaleye katılmak isteyen müşterilerin sunacakları bilgi ve belgelerin aşağıdaki gibi olduğu belirtilmiştir:

  • 71 Ton için 53.250,00 TL., her 20 Ton için 15.000,00 TL. tutarlı şartnameye uygun teminat belgesi,
  • Şirketin imza sirküleri,
  • Oda tasdik şerhini taşıyan oda sicil kaydı ve sicil tasdiknamesi,
  • Vekile verilen vekaletname, vekilin imza sirküleri, vekil hüviyet kaydı asıl veya noter tasdikli olarak bir dosya halinde önceden Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve idari İşler Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Satış şartnamesi ve diğer konularda daha fazla bilgi alınabilmesi için Tiftik Birliği Ticaret ve İşletme Müdürlüğü ile irtibata geçebilecekleri ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.