ABD- TPÖ Soruşturmalarının Yürütülmesine Yönelik Mevzuat Değişiklikleri Hk.

Sayın  Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, 9 Mayıs 2023 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA), anti-damping (AD) ve telafi edici vergi (CVD) yasalarının uygulanmasını iyileştirmek, güçlendirmek ve geliştirmek için bir örneği ekte yer alan değişiklikleri yaptığı ve söz konusu değişikliklerin 24 Nisan 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, bahse konu değişiklikler kapsamında öne çıkan bazı hususlar aşağıda yer almaktadır.

  • ITA, üretim maliyetleri hesaplamasında, ilk defa, işçi hakları, çevre, mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarının korunup korunmadığını, bunları korumaya yönelik yasaların varlığını ve korumacı niteliğini dikkate alabilecektir. Örneğin, iş güvenliği kanunlarına uymak zorunda olmayan bir yabancı üreticinin üretim maliyetlerinin düşük olması yönündeki kanaatler hesaplamalara yansıtılabilecektir. Buna ilaveten, çevre/işçi hakları veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden firmalardan bu çerçevede tahsil edilmeyen cezalar da sübvansiyon soruşturmaları çerçevesinde devlet tarafından sağlanan finansal katkı olarak nitelendirilebilecektir.
  • Tartışmalara konu olan bir diğer değişiklik, ulus ötesi sübvansiyon (transnational subsidy) hükmünün kaldırılmasıdır. Daha önce bu hüküm çerçevesinde, soruşturmaya konu ülkedeki üreticilere üçüncü bir ülke tarafından sağlanmakta olan sübvansiyonlar telafi edilebilir sayılmazken, hükmün kaldırılması sonucunda üçüncü ülke sübvansiyonlarının telafi edilebilir bulunmasının önü açılmıştır. AB’nin Hindistan ve Endonezya’ya yönelik soğuk saç soruşturmasında, eldeki verilerle Endonezya için uyguladığı marj hesaplamasına benzer bir yolla, Çin’in Bir Kuşak, Bir Yol Projesi gibi üçüncü ülkelerde sağlamış olduğu sübvansiyonların marj hesaplamalarına dahil edilmesi mümkün olacaktır.
  • Maliyetleri bozan özellikli piyasa koşullarının (PMS) bulunması durumunda belirli unsurları dikkate alma yönünde değişiklikler getirilmiştir. Borcun affı yoluyla sağlanan sübvansiyonlar tekrarlanmayan (non-recurring) sübvansiyon addedilecektir.
  • İlgili tarafların kayda geçirecekleri bilgilere yönelik yeni zamanlama ve alıntılama gereklilikleri getirilmiş olup, ITA’nın daha önce vermiş olduğu kararlara atıf yapılırken ACCESS barkodlarının kullanılması vb. değişikliklerin, ilgili soru formu cevaplarının oluşturulması bakımından önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bilginize sunarız.

İlgili Dosyalar

ABD Resmi Gazetesi

(0.972754 mb)